Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đường gạch bóng trên hình vẽ