Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường số nhiều) tiếng chân đi; dấu chân
    bước chân (khoảng cách đi được qua mỗi bước chân)
    follow in somebody's footsteps
    xem follow