Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

footfall /'fʊtfɔ:l/  

  • Danh từ
    (văn học)
    tiếng chân