Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít, khẩu ngữ)
  điều thành công bất ngờ; cú đánh may mà trúng (thể thao)
  passing the exam was a real fluke, he didn't work for it at all
  đỗ kỳ thi đó quả là một thành công bất ngờ, nó có học thi chút nào đâu
  that shot was a sheer fluke
  phát đạn đó hoàn toàn là do may mà trúng
  Danh từ
  đầu càng mỏ heo
  thùy đuôi (cá voi)
  Danh từ
  cá bơn
  sán lá gan

  * Các từ tương tự:
  fluke-worm