Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serendipity /,serən'dipəti/  

  • Danh từ
    sự ngẫu nhiên phát hiện những điều bất ngờ thú vị, tài ngẫu nhiên phát hiện những điều bất ngờ thú vị