Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bánh flăng, bánh nhân kem

    * Các từ tương tự:
    flange, flange-joint, flange-machine, flange-mounted, flanged, flangeless, flanger, flank, flanker