Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sườn (của người, của một con vật, của dãy núi, của tòa nhà, của một cánh quân)
  the enemy attacked us on the left flank
  quân địch tấn công ta bên sườn trái
  Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  đặt cạnh sườn, kèm cạnh sườn
  tên tù bị hai viên cảnh sát điều tra kèm cạnh sườn
  ở sườn bắc của khu vườn, có nhiều cây thích lớn

  * Các từ tương tự:
  flanker