Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vùng mông và đùi (của người và thú vật)
    ngồi xổm
    đùi (nai…, để ăn thịt)