Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chỗ thắt lưng
  miếng thịt lưng (bò, bê…)
  (số nhiều) hông;(trại) bộ phận sinh dục
  gird [up] one's loins
  xem gird

  * Các từ tương tự:
  loin-rag, loincloth