Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

flanker /'flæɳkə/  

  • Danh từ
    công sự bảo vệ sườn; công sự đe doạ sườn
    vật nằm bên sườn
    (số nhiều) (quân sự) số người tấn công bên sườn