Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hoang tưởng, mộng tưởng, mơ tưởng
    he liked to fantasize that he had won a gold medal
    anh ta thích mơ tưởng là mình đã đoạt được huy chương vàng