Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hallucinate /hə'lu:sineit/  

  • Động từ
    có ảo giác
    drug addicts often hallucinate
    những người nghiện ma túy thường có ảo giác