Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

enveloping /'enveləpiɳ/  

  • Tính từ
    bao, bao bọc
    enveloing movement
    (quân sự) sự điều quân bao cây