Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xúc động, sự xúc cảm
    mối xúc động, mối xúc cảm

    * Các từ tương tự:
    emotional, emotionalism, emotionalist, emotionalistic, emotionality, emotionalize, emotionally, emotionless, emotionlessness