Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Nội động từ, dinged, dung
    kêu vang
    kêu ầm ĩ, kêu om sòm

    * Các từ tương tự:
    ding-a-ling, ding-an-sich, ding-dong, dingbats, dingey, dinghy, dingily, dinginess, dingle