Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  /,diηdɒη/
  tiếng chuông đổ hồi
  (khẩu ngữ) cuộc cãi nhau gay gắt
  Phó từ
  /,diη'dɒη/
  đều đều như chuông đổ hồi