Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều dinge an sich
    (triết học) vật tự nó