Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xuồng nhỏ
    (hàng không) xuồng bơi (xuồng bằng cao su của máy bay, có thể bơm căng)