Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xuồng
    xuồng hơi (làm xuồng cứu hộ)