Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  dành cho, để riêng cho
  để dành riêng cho một mục đích nào đó
  định, dự định
  cha nó dự định cho nó đi bộ đội
  một công việc chắc chắn bị thất bại ngay từ đầu
  đi đến
  chúng tôi đi Hải phòng

  * Các từ tương tự:
  destined