Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predetermine /,pri:di'tɜ:min/  

 • Động từ
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  định trước; tiên định
  chiến lược đã định trước
  sức khỏe của một người thường đã được tiên định về mặt di chuyền

  * Các từ tương tự:
  predetermined, predeterminer