Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dần dần (nói về điều không hay)
    bệnh dẫn đền tình trạng liệt dần dần

    * Các từ tương tự:
    creeping discharge, creeping display, Creeping inflation, creepingly