Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    bò, trườn
    đi chậm rãi