Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lồng, chuồng (nhốt chim, súc vật nuôi)
  buồng, lồng (thang chuyên chở ở hầm mỏ…)
  Động từ
  nhốt vào lồng, nhốt vào chuồng
  cage somebody in
  làm cho ai cảm thấy tù túng
  tôi cảm thấy tù túng kinh khủng ở cơ quan này

  * Các từ tương tự:
  cage antenna, cagey