Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Cape) mũi
  Horn
  mũi Horn (trên bản đồ)
  (viết tắt của độ Celsius; độ bách phân)
  nước đông lại ở 0o độ bách phân
  (cách viết khác C) chữ số La Mã 100 (tiếng Latinh là centum)
  (cách viết khác ký hiệu © viết tắt của copyright) bản quyền
  bản quyền của nhà xuất bản Đại học Oxford 1986
  (viết tắt của cent[s]) xu
  (viết tắt của century) thế kỷ
  in the 19th c
  ở thế kỷ 19
  (cách viết khác ca) khoảng (tiếng La tinh là circa)
  c 1890
  khoảng năm 1890

  * Các từ tương tự:
  C, c, C of E, C-in-C, c.in.c, C.mácist economics, c.o.d, c/o, c/s, ca'canny