Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt của Commander in Chief) Tổng tư lệnh