Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (viết tắt) của cash on delivery, trả tiền lúc nhận hàng