Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    làm thong thả
    ca'canny strike
    cuộc lãn công