Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (vt của Commander-in-chief) Tổng tư lệnh