Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Kinh tế học Mac xít.
    Là một trường phái tư duy kinh tế có mục đích phân tích sự phát triển kinh tế và xã hội của hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa