Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Company) Công ty
  Công ty James Smith
  (viết tắt của country) huyện, quận
  quận Down, Bắc Ai-len

  * Các từ tương tự:
  co-, co-author, co-axial cable, co-defendant, co-ed, co-edition, co-editor, co-education, co-educational