Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tiền tố)
  cùng, chung
  cùng sản xuất
  cùng hợp tác

  * Các từ tương tự:
  co-author, co-axial cable, co-defendant, co-ed, co-edition, co-editor, co-education, co-educational, co-found