Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • adjective
    Contractive
    có thể co rút lại được