Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

co-educational /'kou,edju:'keiʃənl/  

  • Tính từ
    (thuộc) sự dạy học chung cho con trai và con gái