Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

co-education /'kou,edju:'keiʃn/  

  • Danh từ
    sự dạy học chung cho con trai và con gái

    * Các từ tương tự:
    co-educational