Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ((viết tắt) của co-educated) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nữ học sinh đại học (trong trường chung cho con trai và con gái)

    * Các từ tương tự:
    co-edition, co-editor, co-education, co-educational