Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cằn cỗi (đất); không có quả (cây); không sinh đẻ (phụ nữ)
  không đem lại kết quả; vô bổ
  a barren discussion
  một cuộc thảo luận vô bổ

  * Các từ tương tự:
  barrenly, barrenness