Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee /,æbsən'ti:/  

  • Danh từ
    người vắng mặt, người đi vắng, người nghỉ
    đã có nhiều người vắng mặt trong buổi họp

    * Các từ tương tự:
    absentee ballot, absentee landlord, absentee voter, absentee-minded, absentee-mindedly, absentee-mindedness, absenteeism