Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee-minded /,æbsənt 'maindid/  

  • Tính từ
    đãng trí

    * Các từ tương tự:
    absentee-mindedly, absentee-mindedness