Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee ballot /,æbsən'ti:'bælət/  

  • (Mỹ)
    sự bỏ phiếu trước (của những cử tri sẽ vắng mặt vào ngày bầu cử)