Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee voter /,æbsən'ti:'vəʊtə[r]/  

  • (Mỹ)
    cử tri bỏ phiếu trước (vì sẽ vắng mặt vào ngày bầu cử)