Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee-mindedly /,æbsənt 'maindidli/  

  • Phó từ
    [một cách] đãng trí