Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absenteeism /,æbsən'ti:izm/  

  • Danh từ
    sự hay vắng mặt, sự vắng mặt không có lý do chính đáng