Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee landlord /,æbsən'ti: 'lændlɔ:d/  

  • địa chủ ít khi có mặt tại nơi có ruộng đất