Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

absentee-mindedness /,æbsənt 'maindidnis/  

  • Danh từ
    sự đãng trí