Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (yếu tố tạo tính từ và phó từ từ danh từ)
  theo cách, theo chiều
  cũng [theo cách] như vậy
  theo chiều kim đồng hồ

  * Các từ tương tự:
  wise, wise guy, wise woman, wiseacre, wisecrack, wisehead, wisely, wisewoman