Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mụ phù thủy; bà cốt
    bà lang; bà đỡ; bà mụ