Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (mỉa) làm bộ thông minh, kẻ tự cho mình hơn người