Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] tinh khôn, [một cách] sáng suốt
    [một cách] thông thái, [một cách] uyên thâm