Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wise woman /'waiz'wum n/  

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ)
    mụ phù thuỷ
    mụ thầy tướng
    bà đỡ, bà mụ